ΕΛΛΑΔΑ

Θα είναι χαρά μας να λάβουμε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, το οποίο σας διαβεβαιώνουμε ότι θα χειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για να έχετε πρόσβαση στη σελίδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, είναι απαραίτητο να δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει την ενημερωτική ειδοποίηση “Ενημερωτικό Σημείωμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Αιτούντες Εργασία”, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας
 


Ενημερωτική Ειδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

για τους αιτούντες εργασία

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία  MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ, με έδρα στη διεύθυνση Λ. Βουλιαγμένης 575, τκ 16451, Αργυρούπολη, Αθήνα («εμείς», ή «Εταιρεία» ή «Υπεύθυνος επεξεργασίας»), με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επαφή επικοινωνώντας με την έδρα της Εταιρείας (inform@menarinidiagnostics.gr) ή/και εγγράφως με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ») του Ομίλου MENARINI (dpo@menarini.com).

2. Ποια Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό. Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη διαδικασία επιλογής (στο έντυπο της αίτησης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εργασίας, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγουμε από δικές μας υπηρεσίες πρόσληψης, κ.λπ.). Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τους τομείς επαγγελματικού ενδιαφέροντός σας, το καθεστώς απασχόλησης σας, πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές προσδοκίες σας, το εκπαιδευτικό υπόβαθρό σας, τις ικανότητες και την εμπειρία σας, το βιογραφικό σημείωμά σας, τις πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να παράσχετε κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών μας, καθώς και τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας από τρίτα μέρη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του («Δεδομένα»). Λάβετε υπόψη σας ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς της αξιολόγησης των αιτήσεων που λαμβάνουμε για να εκτιμήσουμε την πιθανότητα έναρξης εργασιακής σχέσης ή/και συνεργασίας με την Εταιρεία, όπως αυτό είναι απαραίτητο για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6.1.β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ). Επίσης επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εάν είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε έννομες υποχρεώσεις (άρθρο 6.1.γ του GDPR) ή για να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας (άρθρο 6.1.στ του ΓΚΠΔ). 

3. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας. Τα Δεδομένα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης, νόμιμης και διαφανούς επεξεργασίας. Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα για ένα χρόνο προκειμένου να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα τα Δεδομένα σας διαγράφονται. Όλα τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο χειροκίνητα όσο και με ηλεκτρονικό τρόπο - σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

4. Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας. Τα Δεδομένα είναι προσβάσιμα από το προσωπικό της Εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα και, ειδικότερα, από το προσωπικό του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, από το προσωπικό που ανήκει στα γραφεία που ενδιαφέρονται για το επαγγελματικό σας προφίλ, από το διοικητικό προσωπικό, από τους τεχνικούς πληροφορικής και από άλλα μέλη του προσωπικού που απαιτείται να επεξεργαστούν τα εν λόγω Δεδομένα για να εκτελέσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα. Τα Δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιούνται σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ («Τρίτες χώρες») σε (i) θεσμικά όργανα, αρχές, κρατικές υπηρεσίες για τις θεσμικές τους λειτουργίες, καθώς και σε νόμιμους αποδέκτες, όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) σε επαγγελματίες, συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή σε εταιρική σχέση), σε τρίτα μέρη και παρόχους που διαθέτει η Εταιρεία για εμπορικές, τεχνικές και επαγγελματικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες πληροφορικής ή cloud computing), (iii) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών ή απορροφήσεων εταιρειών/υποκαταστημάτων, (iv) στο Εποπτικό Όργανο της Εταιρείας, με έδρα τη διεύθυνση της Εταιρείας, για την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων του και την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου MENARINI. Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται επίσης σε Τρίτες χώρες, σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Menarini για τους ίδιους σκοπούς ή/και για διοικητικούς/λογιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6.1 (στ) και την παράγραφο 48 της αιτιολογικής σκέψης του ΓΚΠΔ. Αυτές οι οντότητες θα τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και θα τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των Δεδομένων. Με εξαίρεση τα παραπάνω, τα Δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη, ούτε δημοσιεύονται/διαδίδονται. Οι Αποδέκτες Δεδομένων τα επεξεργάζονται, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελούντες την Επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για την επεξεργασία, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των Δεδομένων. Όσον αφορά τις πιθανές διαβιβάσεις των Δεδομένων εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών των οποίων οι νόμοι δεν παρέχουν το δικαίωμα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο ίδιο επίπεδο προστασίας με το δίκαιο της ΕΕ, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει ότι όλες οι διαβιβάσεις θα γίνονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον ΓΚΠΔ, όπως π.χ. βάσει της συγκατάθεσης του χρήστη, με βάση τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που έχουν εγγραφεί σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων (π.χ. την Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ) ή που δραστηριοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Τα δικαιώματά σας. Επικοινωνώντας με την Εταιρεία στην παραπάνω διεύθυνση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που παρέχονται από τα Άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αποκτήσετε έναν ενημερωμένο κατάλογο όσων έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση της ύπαρξης Δεδομένων που σχετίζονται με εσάς στις βάσεις δεδομένων μας, να ελέγξετε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα, την τοποθεσία των Δεδομένων (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε Τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο αυτών, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, να αντιταχθείτε σε ενέργειες άμεσης επικοινωνίας. Ομοίως, μπορείτε πάντα να υποβάλετε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τις ενέργειες επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας που θεωρείτε εσφαλμένες ή μη δικαιολογημένες από τη σχέση σας με την Εταιρεία στον ΥΠΔ ή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει για την Επεξεργασία των Δεδομένων σας, ωστόσο αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι Αξίες μας

4 αξίες, που έχουν δώσει ζωή στη Menarini και έχουν διαμορφώσει την ιστορία της

μάθετε περισσότερα »