ΕΛΛΑΔΑ

Βασικός στόχος της εταιρείας MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη μέσω της παροχής σε αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον προκαθορισμένο χρόνο.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού η έννοια "πελάτης" διευρύνεται και περιλαμβάνει όχι μόνο τους αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και κάθε εμπλεκόμενο στις διαδικασίες της εταιρείας όπως είναι οι προμηθευτές και οι εργαζόμενοι σ’ αυτήν.

Οι άξονες στρατηγικής της MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε. για την ποιότητα είναι :

  • Η συνεχής προσπάθεια για την παροχή σωστών λύσεων στον πελάτη.
  • Η καινοτομία σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Η συνεχής βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας καθώς και των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών.
  • Η συντονισμένη ομαδική λειτουργία για την ικανοποίηση και υποστήριξη των πελατών.
  • Η διαρκής ενημέρωση αλλά και η συνεχής προσπάθεια κάλυψης των απαιτήσεων των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, οδηγιών και κανονισμών ΕΕ, προτύπων όπως ISO 9001, ISO 13485, ΥΑ 1348:2004, MDR, IVDR κ.λ.π.
  • Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων μέσα από συνεχή εκπαίδευση και παροχή κινήτρων για αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης.

Οι υπευθυνότητες του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μας περιλαμβάνουν :

  • Την προώθηση και εφαρμογή της Πολιτικής για την ποιότητα. Είναι υποχρέωση όλων να εξασφαλίζεται ότι η Πολιτική γίνεται κατανοητή, εφαρμόζεται και υλοποιείται σε κάθε δραστηριότητα της εταιρίας.
  • Την συνεχή αναγνώριση των προσδοκιών και των απαιτήσεων του πελάτη καθώς και την παρακολούθηση των επιδόσεων του ανταγωνισμού.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε. δεσμεύονται σε μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της Ποιότητας με απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη.

Ο Γενικός Διευθυντής

Οι Αξίες μας

4 αξίες, που έχουν δώσει ζωή στη Menarini και έχουν διαμορφώσει την ιστορία της

μάθετε περισσότερα »