Diagnostic Greece / Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Επικοινωνήστε μαζί μας - Sitemap
Greek - English
Greece
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωτικό Σημείωμα της εταιρείας ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ A.E.Β.Ε. κατά το άρθρο 13, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ("GDPR")

***

Πλήρης έκδοση της σύντομης ενημέρωσης που ακούγεται από το τηλεφωνικό κέντρο [801-11-44400] ή περιλαμβάνεται στην κάρτα εγγύησης, στο έντυπο προγράμματος προνομίων ή σε άλλη αλληλογραφία.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων “GDPR” (στο εξής “Κανονισμός”), το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα της εταιρείας ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ A.E.Β.Ε. (στο εξής “Εταιρεία”, “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”, ή “εμείς”), απευθύνεται σε όλα τα άτομα που επικοινωνούν με την Εταιρεία στον αριθμό που αναφέρεται παραπάνω ή υποβάλλουν τα Δεδομένα τους με την κάρτα εγγύησης, το έντυπο προγράμματος προνομίων ή άλλη αλληλογραφία.

Στοιχεία Επικοινωνίας και ΥΠΔ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ A.E.Β.Ε., με έδρα στη διεύθυνση Βουλιαγμένης 575, 16451 Αργυρούπολη, Αθήνα. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (“ΥΠΔ”) του Ομίλου Menarini στα email dpo@menarini.com ή/και inform@menarinidiagnostics.gr

Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα συνήθη Δεδομένα σας (π.χ. όνομα, επώνυμο, αρ. τηλεφώνου, κ.λπ.) και οι ειδικές κατηγορίες Δεδομένων σας, συγκεκριμένα πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση της υγείας σας. Αυτά περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας, στην κάρτα εγγύησης, στο έντυπο προγράμματος προνομίων ή σε άλλη αλληλογραφία, καθώς και πληροφορίες που απορρέουν, για παράδειγμα, από το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε μία διαγνωστική συσκευή.

Εάν καλέσετε το τηλεφωνικό μας κέντρο, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να γίνει αυτόματη αναγνώριση του τηλεφωνικού σας αριθμού. Επιπλέον, τα μηνύματα τα οποία αφήνετε στο φωνητικό μας ταχυδρομείο αντιστοιχίζονται με τον τηλεφωνικό σας αριθμό. Σας ενημερώνουμε ότι αν μας δώσετε πληροφορίες τρίτων, θα πρέπει να έχετε παράσχει στους εν λόγω τρίτους την πλήρη ενημερωτική ειδοποίηση εκ των προτέρων και - όπου ορίζει ο νόμος - να έχετε εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

Σας ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να επεξεργαστεί τα Δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

(i) διαχείριση των αιτημάτων σας και των ειδοποιήσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν: αιτήματα για πληροφόρηση, υλικά και δείγματα των προϊόντων μας, παρατηρήσεις (και παράπονα) για την ποιότητα των προϊόντων μας, διαχείριση της εγγύησης της συσκευής σας (που καλύπτει επίσης τις τεχνικές πληροφορίες και την υπηρεσία υποστήριξης).

Νομική βάση της επεξεργασίας για τέτοιο σκοπό αποτελεί η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τα άρθρα 6.1.(α) και 9.2.(α) του Κανονισμού.

(ii) διαχείριση των ειδοποιήσεων σχετικά με ανεπιθύμητα περιστατικά (π.χ. στο πλαίσιο της διαδικασίας επαγρύπνησης όσον αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα).

Νομική βάση της επεξεργασίας για τέτοιο σκοπό αποτελεί η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 9.2.(θ) του Κανονισμού.

(iii) διενέργεια εσωτερικής στατιστικής ανάλυσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και την ποιότητα των προϊόντων μας.

Νομική βάση της επεξεργασίας για τέτοιο σκοπό αποτελεί η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.(στ) του Κανονισμού.

(iv) ενημέρωσή σας με νέα για τα προϊόντα μας

Νομική βάση της επεξεργασίας για τέτοιο σκοπό αποτελεί η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τα άρθρα 6.1.(α) και 9.2.(α) του Κανονισμού.

Τέλος, τα συνήθη και ειδικά Δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Εταιρεία για τη στήριξη/υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων (άρθρα 6.1.(στ) και 9.2.(στ) του Κανονισμού) ή για την εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς του Ομίλου Menarini.

Όλα τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά, εγγράφως ή χρησιμοποιώντας αυτόματα εργαλεία που, σε κάθε περίπτωση, είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Απαραίτητα / Προαιρετικά Δεδομένα

Τα Δεδομένα σας είναι απαραίτητα στο βαθμό που τα χρειαζόμαστε για να παρέχουμε τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Σε περίπτωση μη παροχής αυτών, η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες ή να διεκπεραιώνει τα αιτήματά σας. Στις κάρτες εγγύησης και στα δελτία του προγράμματος προνομίων, τα υποχρεωτικά Δεδομένα αυτά σημειώνονται με αστερίσκο (*). Η μη παροχή προαιρετικών Δεδομένων δεν έχει απολύτως καμία επίπτωση στην παροχή των υπηρεσιών ή τη διεκπεραίωση αιτημάτων.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.1.(γ) του Κανονισμού, έχουμε ρυθμίσει τα συστήματα και προγράμματά μας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση προσωπικών Δεδομένων που ταυτοποιούν ένα άτομο. Τέτοια Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Τα Δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών για τους οποίους συλλέγονται, και σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο (συγκεκριμένα, τη φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί επαγρύπνησης όσον αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα), και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των Δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας Δεδομένων

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των Δεδομένων σας και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί ασφαλείας που προβλέπονται από τον νόμο για την αποφυγή απώλειας Δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης Δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα Δεδομένα σας, με ιδιαίτερη αλλά όχι αποκλειστική αναφορά στα άρθρα 25-32 του Κανονισμού. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί πολλούς τύπους προηγμένων τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων σας. Για παράδειγμα, τα προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Εταιρεία να ενημερώσει και να διορθώσει τα Δεδομένα σας, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας κ.λπ.

Άτομα που έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα

Τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται προσωπικά Δεδομένα ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: διοικητικό προσωπικό, προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. προσωπικό τηλεφωνικού κέντρου ή προσωπικό υπεύθυνο για τη διαχείριση καρτών εγγύησης/δελτίων προγράμματος προνομίων, ανάλογα με την περίπτωση), προσωπικό τμήματος πληροφορικής, πωλητές, υπεύθυνοι προϊόντων, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστούν τα Δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Menarini, ακόμα και εκτός ΕΕ («τρίτες χώρες»), για τους ίδιους σκοπούς ή/και για διοικητικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.(στ) και την αιτιολογική σκέψη 48 του Κανονισμού.

Επιπροσθέτως, τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε τρίτες χώρες: i) σε θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς ii) σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους - είτε εργάζονται ατομικά είτε συλλογικά - και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στην Εταιρεία εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud Computing) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, περιλαμβανομένης της αποστολής υλικών iii) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων τους, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων iv) εποπτικά όργανα της εταιρείας, με επικεφαλής τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, στην άσκηση των δραστηριοτήτων εποπτείας τους και εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς του Ομίλου Menarini κλπ.). Οι αναφερόμενοι παραλήπτες προβαίνουν στην επεξεργασία μόνο των απαραίτητων Δεδομένων για τα αντίστοιχα καθήκοντα της εργασίας τους, και δεσμεύονται να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε άλλους νόμιμους παραλήπτες που προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δεν παρέχουν τεχνικές, επαγγελματικές ή εμπορικές υπηρεσίες στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και δεν θα διαδίδονται. Οι παραλήπτες εκτελούν επεξεργασία ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των Δεδομένων, Εκτελούντες την Επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά Δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσον αφορά στη μεταφορά Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες (ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο Προστασίας του απορρήτου των Προσωπικών Δεδομένων με αυτό που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον Κανονισμό GDPR, όπως για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεσή σας, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των Δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που υλοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχονται από τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ενημερωθείτε για το κατά πόσον επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας ή όχι, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την προέλευσή τους, την ορθότητά τους, τη θέση τους (επίσης σε σχέση με οποιεσδήποτε Τρίτες χώρες), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε διόρθωση και σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της), με επιστολή σας στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση inform@menarinidiagnostics.gr ή/και dpo@menarini.com

Ομοίως μπορείτε να διατυπώσετε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των Δεδομένων σας που θεωρείτε εσφαλμένες, αποστέλλοντας email στον ΥΠΔ (inform@menarinidiagnostics.gr ή/και dpo@menarini.com). Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.